Általános Szerződési Feltételek

 

HR Központ Bt. (székhelye: 1139 Budapest, Fiastyúk utca 64., cégjegyzékszáma: 01 06 316857, adószáma: 28493967-2-41 képviseli: Fábián Tamás ügyvezető) az hrkozpont.hu domainnév alatt működtetett online weboldal (a továbbiakban: „weboldal”) keretében vállalja az ajánlatában szereplő szolgáltatások (HR Központ megoldások), és a dokumentummintákhoz kapcsolódó, valamint egyéb szolgáltatások nyújtását.

Jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban ÁSZF) a weboldal használatára és valamennyi ott ajánlott termék használati jogának értékesítésére és szolgáltatás nyújtására érvényesek. A weboldal szerzői jogi védelem alatt áll.

Amennyiben weboldalunkon szolgáltatásokat és termékeket szeretne igénybe venni, kérjük figyelmesen olvassa el a tájékoztatónkat. A szolgáltatás és termék megrendelések során, ugyanis kötelezően el kell fogadnia az ÁSZF-ben foglaltakat.

Az egyéb, az ÁSZF által nem tartalmazott technikai tájékoztatásokat a weboldalon találja.

A weboldalon termék használati jog értékesítése és szolgáltatás értékesítés valósul meg. A weboldalon keresztül leadott megrendelés az űrlap kitöltésével valósítja meg a ráutaló magatartás alapján minősülő jognyilatkozatot. Elektronikus szerződéskötés esetén társaságunk nem iktatja a szerződést, mivel nem minősül írásbeli szerződésnek, így utólag nem kereshető.

A weboldalból történő vásárlás során létrejövő szerződés lényeges tulajdonságai az alábbiak:

hrkozpont.hu domain név alatt működtetett online weboldalat a HR Központ Bt. (továbbiakban: „Szolgáltató”) üzemelteti.

Szolgáltató: Üzemeltetői adatok – Céginformációk

Cégadatok

  • Cégnév: HR Központ Bt.
  • Székhely: 1139 Budapest, Fiastyúk utca 64.
  • Képviseli: Fábián Tamás
  • Adószám: 28493967-2-41
  • Cégjegyzékszám: 01 06 316857
  • Céget nyilvántartó cégbíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

 

Szerződéssel kapcsolatos adatok

Szerződés nyelve: magyar

A Szolgáltató elérhetősége, a Vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikus levelezési cím: info@hrkozpont.hu,

Telefonos elérhetőség: +36/20 428-5749

A weboldalról történő vásárlás során a szerződés a HR Központ Bt., mint Szolgáltató és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatást igénybe vevő megrendelő, mint Vevő, (a továbbiakban: „Felhasználó”, „Vevő” vagy „Megrendelő”) között jön létre.

A megrendelés leadását követően az elektronikus szerződés, annak teljesítéséig szabadon és következmény nélkül módosítható, illetve lemondható. Erre telefonon és elektronikus levélben van lehetőség.

A weboldalon ajánlott termék használati jogának értékesítése és szolgáltatás igénybevétele során az űrlap kitöltésének a részeként és feltételeként a Felhasználó elfogadja a jelen ÁSZF-et, amely nyomtatható és tárolható formában a rendelkezésére áll és nyilatkozik arról, hogy egyetért annak tartalmával.

Az űrlap kitöltését követően jelen ÁSZF minden olyan üzleti kapcsolatra érvényes, amely a weboldal használata során a Szolgáltató és a Felhasználó között létrejön, továbbá, ezek az ÁSZF rendelkezések érvényesek a Felhasználó által e regisztráció után a weboldalon leadott összes megrendelésre, ill. utórendelésre. (Minden megrendelési űrlapon kötelező elem a mindenkori ÁSZF elfogadása)

Ezen ÁSZF-re vonatkozó módosítások, ettől való eltérések vagy kiegészítő megállapodások csak akkor hatályosak, ha a Szolgáltató azokat írásban elfogadta és megerősítette és ez esetben is kizárólag az adott egyedi szerződésre (megrendelésre) érvényesek. A Felhasználó jelen ÁSZF-től eltérő vásárlási feltételeinek alkalmazása az üzleti kapcsolat során kizárt; azok akkor sem kötelezik a Szolgáltatót, ha a konkrét egyedi szerződés megkötésekor nem zárja ki kifejezetten azok alkalmazását. A rendelés visszaigazolás megküldése sem tekinthető a Felhasználó feltételeinek elismeréseként.

A weboldal nem rendelkezik e-kereskedelmi modullal, így nem található virtuális kosár sem.  Minden ajánlott termék használati jogának értékesítése és szolgáltatás igénybevétele külön megrendelési űrlap segítségével érhető el. A megrendelések kiválasztását egyesével és külön-külön lehetséges igénybe venni.

Regisztráció


A weboldalon regisztrációs lehetőség nincs.

Szerződéskötés

A megrendelő űrlap kitöltésekor az adatok megadását követően a Felhasználó a weboldalon a “megrendelem” gombra kattint, kötelező érvényű vételi ajánlatot tesz az általa kiválasztott termékek használati jogának, illetve az ahhoz kapcsolódó vagy egyéb szolgáltatások megszerzésére. Ezen ajánlat elfogadása és ezáltal a felek közötti szerződéskötés egy a rendelésigazolásnak az űrlap kitöltése során megadott e-mail-címre való elküldésével történik. A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a megrendelés elfogadása előtt igazolást kérjen a Felhasználó személyazonosságáról, valamint a felhasználó nevében eljáró személyek képviseleti jogosultságáról.

A Szolgáltató fenntartja a jogot arra nézve is, hogy leadott megrendelést visszautasítson, ezzel megakadályozva bizonyos esetekben a weboldalon történő vásárlást. Ilyen eset lehet például, ha a Megrendelőnek már fennálló, lejárt tartozása van a Szolgáltató felé.

A szerződés tárgya a weboldalon található, űrlappal megrendelhető bármely termék használat, mint szellemi termék (a továbbiakban együttesen: „Termék”) felhasználási jogának, illetve az ahhoz kapcsolódó szolgáltatás, illetve egyéb szolgáltatások /pl: tanácsadás, szakértői támogatás/ (a továbbiakban: „Szolgáltatás”) nyújtásának megszerzése.

A jelen ÁSZF alapján létrejövő egyedi szerződéssel a Megrendelő nem kizárólagos, nem átruházható, Magyarország területére korlátozott felhasználási jogot szerez a Termékre és a Szolgáltatásra. A Megrendelő felhasználási joga korlátozott: nem jogosult Terméket és a Szolgáltatást terjeszteni, a nyilvánosság számára közvetíteni, többszörözni, üzleti célra felhasználni, 3. személy részére tovább értékesíteni. Megrendelő nem jogosult a Terméket vagy a Szolgáltatást oly módon használni, mely a Szolgáltató szerzői jogát vagy jogos érdekét sérti vagy veszélyezteti. Termék és a Szolgáltatás lényeges jellemzőit és a Termékre és a Szolgáltatásra vonatkozó felhasználási jog tartalmát a Termék leírásából is meg lehet ismerni.

Ha a vásárlás előtt a megrendelőnek kérdése merül fel a Termékkel vagy a Szolgáltatással kapcsolatban, az Ügyfélszolgálaton kaphat információt: email: info@hrkozpont.hu, telefonszám: +36/20 428-5749

A megrendelések leadása kizárólag elektronikus úton, interneten keresztül lehetséges az hrkozpont.hu webcímen. Telefonon, faxon, e-mailen, levélben leadott rendeléseket a Szolgáltató nem fogad el.

A megrendelést a Szolgáltató csak akkor tudja elfogadottnak tekinteni, illetve regisztrálni, ha az űrlapot kitöltő Megrendelő a megrendeléskor az oldalon található mezőket maradéktalanul, valós adatokkal kitölti. Ha az Megrendelő valamely mezőt hibásan vagy hiányosan tölt ki hibaüzenetet kap. A Szolgáltatót a megrendelő által tévesen és/vagy pontatlanul megadott rendelési adatokra visszavezethető problémáért, hibáért felelősség nem terheli. A megrendelési folyamat közben felmerülő technikai problémákért a Szolgáltató felelősséget nem vállal. A nem valós adatok megadásából fakadó károkért az adatok megadója a polgári jog általános szabályai szerinti kártérítési felelősséggel tartozhat.

A megrendeléssel a Megrendelő, amennyiben Ptk. szabályai alapján fogyasztónak minősül, kifejezett hozzájárulását adja, és beleegyezik, hogy a Szolgáltató a teljesítést az ellenérték megfizetését követően megkezdje és kifejezetten tudomásul veszi, hogy a teljesítés megkezdésével elveszíti az elállási/felmondási jogát. Ennek igazolásául a Felhasználó köteles a megrendeléskor az oldalon található, fentiekre vonatkozó mezőt elfogadása jeléül kipipálni. (ÁSZF elfogadás)

A megrendelés feladására az űrlap kitöltését követően van lehetőség. A Megrendelő a kiválasztott Terméket vagy Szolgáltatást az adott űrlap segítségével tudja megrendelni. Amennyiben a Megrendelő az űrlap kitöltését véglegesnek tekinti, a „Megrendelem” gombra kattintással (mely az ajánlatának is minősül) megrendeli a Terméket és/vagy Szolgáltatást. Amennyiben Megrendelő az űrlap kitöltését félbehagyja, úgy a megrendelés meghiúsul. A „Megrendelem” gombra kattintást követően a Megrendelő az űrlapon kitöltött adataival egy visszaigazoló e-mailt kap a további szükséges lépésekkel. A visszaigazoló e-mail jellemzően a díjbekérőt, a GDPR és egyéb nyilatkozatokat és az adategyeztetés űrlapot tartalmazhatja a megrendelés esetén.

Amennyiben a Szolgáltató a megrendelést elfogadja, és visszaigazolja egy elfogadó emailben, abban az esetben a Szolgáltató és a Megrendelő között a visszaigazolásban szereplő feltételek szerint létrejön a felhasználási és szolgáltatási szerződés, mely tényről a Szolgáltató a megrendelőt az elfogadó emailben tájékoztatja. A szerződés elektronikus szerződésnek minősül, amelyet a Szolgáltató nem tárol és nem iktat.

A szerződéskötés nyelve a magyar.

Amennyiben a visszaigazolás az ajánlat elküldésétől számított 48 órán belül – mely határidőbe a munkaszüneti napok nem számítanak bele – a Megrendelő részére nem érkezik meg, akkor az Ügyfél ajánlati kötöttsége automatikusan megszűnik. Munkaszüneti napok a jelen ÁSZF szerint a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvényben meghatározott munkaszüneti napok, valamint a szombati és a vasárnapi napok.

Árak


Kifejezett eltérő írásbeli megállapodás hiányában a megrendelés napján érvényes eladási árak képezik az elszámolás alapját.

A Termékek és Szolgáltatások ára és egységára, továbbá a vásárlás során esetlegesen elérhető kedvezmények, megtakarítás mértéke az adott Termék mellett a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően részletesen feltüntetésre kerülnek.

A Termékek mellett feltüntetett ár a Termék és Szolgáltatás bruttó ára, amely forintban értendő. A Termékekre vonatkozóan a megrendelés és kifizetés során fizetendő összegként megjelenített árak tartalmazzák a törvényben előírt mindenkor hatályos mértékű általános forgalmi adót.

A Termék végleges ára az az ár, amely a jóváhagyáskor a Termék megnevezése mellett, illetve, ami visszaigazoló e-mailben szerepel.

A Szolgáltató a weboldalon található Termékek és Szolgáltatások vonatkozásában az árváltoztatás jogát fenntartja. A Szolgáltató fenntartja a jogot bármely akciójának külön értesítés nélküli visszavonására. Szolgáltató jogosult a Termékeket és Szolgáltatásokat bármikor kivonni és új Termékeket, Szolgáltatásokat megjeleníteni a weboldalon. A módosítások a weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lépnek hatályba azzal, hogy a módosítás a már leadott megrendeléseket nem érinti.

Amennyiben a Szolgáltató minden gondossága ellenére hibás ár kerül a weboldal felületére, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, az általánosan elfogadott ártól jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt „0” vagy „1” forint-ként feltüntetett árra, a Szolgáltató nem köteles a Terméket vagy a Szolgáltatást a hibás áron szállítani, hanem felajánlhatja a helyes áron történő megrendelést, amelynek ismeretében a Megrendelő jogosult elállni a vásárlási szándékától.

Hibás ár esetében feltűnő értékaránytalanság áll fenn a termék vagy szolgáltatás valódi és feltüntetett ára között, amit egy átlagfogyasztónak azonnal észlelnie szükséges. A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) alapján a szerződés a felek akaratának kölcsönös és egybehangzó kifejezésével jön létre. Amennyiben a felek nem tudnak megállapodni a szerződéses feltételekben, azaz nincs meg a felek akaratát kölcsönösen és egybehangzóan kifejező nyilatkozat, abban az esetben nem beszélhetünk érvényesen létrejött szerződésről, amelyekből jogok és kötelezettségek fakadnának. Ennek alapján a hibás/téves áron visszaigazolt megrendelés semmis szerződésnek tekintendő.

Fizetés


A Szolgáltató a megrendelés visszaigazolás során elküldött díjbekérő által meghatározott és feltüntetett fizetési eszközöket fogadja el (csekket és váltót nem fogad el).

A Szolgáltató visszaigazolása tartalmazza azt az összeget, amit a Megrendelő banki átutalással vagy egyéb a Szolgáltató által biztosított online fizetési módon köteles kiegyenlíteni. Átutalási fizetési mód választása esetén a közlemény rovatban szükséges a rendelésazonosító vagy díjbekérő szám feltüntetése, melyet a visszaigazolás vagy későbbi levél tartalmaz. Ennek hiányában a fizetés nem beazonosítható és a nem beazonosított fizetést a Szolgáltató a fizetést követő 30. nap elteltével visszautalja a befizető részére. A visszautalásért és az ebből eredő esetleges károkét a Szolgáltató felelősséget nem vállal, kamatot nem fizet.

Átutalással történő fizetés esetén a Megrendelő a megrendelt Termék és Szolgáltatás ellenértékét a visszaigazoló e-mailben vagy díjbekérőben található bankszámlára 3 napon belül köteles átutalni. Az összeg Szolgáltató bankszámláján történő jóváírását követően a Megrendelő jogosult a Termék használatára és a Szolgáltatás igénybevételére.

A díjbekérő bankkártyával történő fizetés esetén a fizetés az online fizetést biztosító szolgáltató oldalán történik, mely során a bankkártya adatainak megadására van szükség. A fizetés teljesítését követően az online fizetést biztosító szolgáltató oldala visszajelez a sikeres tranzakcióról.

Fentiek alapján a Szolgáltató díjbekérőt is küldhet, melynek egyedi azonosítóját kell utaláskor feltüntetni a közlemény rovatban. Ezt követően Szolgáltató számlázási kötelezettségének elektronikus számla kibocsátásával tesz eleget.

A fizetési határidő be nem tartása esetén Szolgáltató jogosult a saját belátása szerint (i) a Ptk. 6:155 § (1) bekezdés szerinti mértékű késedelmi kamatot felszámítani és a követelés érvényesítésével felmerülő költségeket – ebbe beleértve a Ptk. 6:155 § (2) bekezdése szerinti költségátalányt is – követelni, valamint a keletkezett kárának megtérítését igényelni, vagy (ii) elállni a szerződéstől és a felmerült kára megtérítését követelni. Ez utóbbi esetben Szolgáltató jogosult a Vevő felróhatóságára való tekintet nélkül, a vételár 15 %-át követelni, illetve megtartani meghiúsulási kötbérként. A kötbérfizetési kötelezettség nem zárja ki a kötbéren felüli károk érvényesítésének a jogát.

Felek az Általános Szerződési Feltételek teljesítése során annak tárgyára és sajátosságaira tekintettel fokozott együttműködésre kötelesek. Amennyiben olyan körülmény áll elő, amely bármelyik fél kötelezettségeinek teljesítését akadályozza, szerződő Felek kölcsönösen kötelesek egymást értesíteni és mindent megtenni annak érdekében, hogy a késedelem, illetve egyéb akadályoztatás elhárítható legyen.

Felek megállapodnak, hogy az Szolgáltató mindennemű ellenszolgáltatás nélkül jogosult ajánlataiban, weboldalain és egyéb dokumentumaiban referenciaként megnevezni Megrendelőt.

Szállítási és átvételi határidő


A weboldalon megrendelt Termékeket és Szolgáltatásokat a Szolgáltató részben elektronikus formában (online eléréssel) teszi hozzáférhetővé a Megrendelő részére, egyéb esetben a személyes egyeztetést követően kezdődik meg az igényelt Termék vagy Szolgáltatás teljesítése.

Elállás joga


Az Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU számú irányelvének, továbbá a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet szabályozása értelmében az elállási jog nem illeti meg a vállalkozást, azaz az olyan személyt, aki a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében jár el.

Szolgáltató tájékoztatja a Megrendelőt, hogy amennyiben a Ptk. fent hivatkozott szabályai alapján fogyasztónak minősül, a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Kormányrendelet szabályozza, melynek értelmében a vásárló indoklás nélkül elállhat a vásárlástól a termék átvételétől, illetve a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetén a szerződés megkötésének napjától számított 14 napon belül.

Szolgáltató tájékoztatja a Megrendelőt, hogy amennyiben a Ptk. fent hivatkozott szabályai alapján fogyasztónak minősül, a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Kormányrendelet 29 §-a alapján elállási jogát nem gyakorolhatja, ha

  1. a) szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha a vállalkozás a teljesítést a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és a fogyasztó tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti;
  2. b) a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom tekintetében, ha a vállalkozás a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és a fogyasztó e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti a 20. § szerinti jogát.

Fentiekre tekintettel Megrendelő, hogy amennyiben a Ptk. fent hivatkozott szabályai alapján fogyasztónak minősül, tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató teljesítésének (letöltés hozzáférhetővé tétele) megkezdését követően az elállási jogát nem gyakorolhatja.

Megrendelőt, amennyiben a Ptk. fent hivatkozott szabályai alapján fogyasztónak minősül, megilleti a panasztétel joga: amennyiben weboldalunknak, munkatársainknak a Termékek vagy Szolgáltatások fogyasztók (Megrendelők) részére történő forgalmazásával, illetve értékesítésével közvetlen kapcsolatban álló magatartására, tevékenységére vagy mulasztására vonatkozóan panasza van, azt kérjük írásban jelezze az alábbi elérhetőségeken:

Postai úton: H-1139 Budapest, Fiastyúk utca 64.

E-mailben: info@hrkozpont.hu

Beérkezett panaszát legkésőbb 30 napon belül megvizsgáljuk és intézkedünk válaszunk megküldése iránt.

Panasza elutasítása esetén indoklással ellátott válaszunkban tájékoztatjuk jogorvoslati lehetőségeiről, és arról, hogy panaszával – annak jellegétől függően – mely hatóság vagy békéltető testület eljárását kezdeményezheti.

A Szolgáltató székhelye és tevékenysége szerint irányadó békéltető testület elérhetőségei a következők:

Budapesti Békéltető Testület

Címe: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99.

Telefonszáma: (1) 488-2131

Fax száma: (1) 488-2186

Név: Dr. Baranovszky György

E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu;

Kártérítési igények


A weboldalon való vásárlás feltételezi a Megrendelő részéről az Internet lehetőségeinek és korlátainak ismeretét és elfogadását, különös tekintettel a technikai teljesítményekre és a felmerülő hibákra.

A Szolgáltató semmilyen módon nem felelős semmilyen alapon, semmilyen kárért, függetlenül attól, hogy direkt, vagy indirekt, amely a weboldalhoz való csatlakozás során vagy amiatt következett be.

A Megrendelő felelőssége felmérni, hogy hogyan védheti meg a számítógépén tárolt adatait a behatolóktól. A Szolgáltató nem vonható felelősségre semmilyen, harmadik személy által a Megrendelő rovására történt csalás miatt.

Abban az esetben, ha a Megrendelő bármilyen formában megsérti a szabályokat, a Szolgáltató bármikor elutasíthatja a weboldalon történő megrendelés teljesítését.

A Felhasználó vállalja, hogy a weboldal használata során a jelen Általános Értékesítési és Szállítási Feltételeket, valamint a vonatkozó jogszabályi előírásokat betartja és weboldalt nem használja tisztességtelenül. Ha a Felhasználó e kötelezettségét megszegi, e tekintetben kártérítésre kötelezett a polgári jog általános szabályai szerint.

A Szolgáltatások igénybevétele során és azzal összefüggésben a Megrendelő informatikai rendszerein található adatokért Szolgáltató semmilyen felelősséget nem vállal, azok elvesztéséből változásából adódóan kártérítési igény Szolgáltató felé nem nyújtható be.

Felelősség


Szolgáltató felelőssége a jelen szerződésben foglaltakra korlátozódik. A jelen ÁSZF alapján létrejövő egyedi szerződéssel összefüggésben a Szolgáltatóval szemben érvényesíthető kárigény felső határa a Termék, illetve a Szolgáltatás ellenértéke. Fentiekre tekintettel Szerződő Felek megállapodnak, hogy Szolgáltatónak a Megrendelő felé a jelen ÁSZF alapján létrejövő egyedi szerződéssel kapcsolatban mind a szerződésszegéssel, mind a szerződésen kívül (beleértve a gondatlanságból, törvény által előírt kötelezettség megszegésével, vagy megtévesztésből) okozott kárért fennálló összes maximális felelőssége semmilyen körülmények között nem haladhatja meg az adott egyedi szerződében szereplő Termék, illetve a Szolgáltatás ellenértékét.

Fentiekre tekintettel Szolgáltató a letölthető termékek és igénybe vehető szolgáltatások felhasználásával kapcsolatos következményekért semmilyen felelősséget nem vállal. Többek között nem garantál biztos állás és munkahely megszerzést a Termékeknek és Szolgáltatásoknak köszönhetően, de segíti ebben Megrendelőt, hogy ez teljesüljön.

Szerzői jogok


Miután a *.hrkozpont.hu, mint weboldal szerzői jogi műnek minősül, tilos a *.hrkozpont.hu, weboldalon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése (többszörözése), újra nyilvánossághoz történő közvetítése, más módon való felhasználása, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül.

A *.hrkozpont.hu weboldalról és annak adatbázisából bármilyen anyagot átvenni írásos hozzájárulás esetén is csak az adott weboldalra való hivatkozással lehet.

A Szolgáltató fenntartja minden jogát szolgáltatásának valamennyi elemére, a domain-neveire, az azokkal képzett másodlagos domain nevekre, valamint az internetes reklámfelületeire.

Tilos a *.hrkozpont.hu, weboldal tartalmának, illetve egyes részeinek adaptációja vagy visszafejtése; a felhasználói azonosítók és jelszavak tisztességtelen módon történő létesítése; bármely olyan alkalmazás használata, amellyel a *.hrkozpont.hu, weboldalon vagy azok bármely része módosítható vagy indexelhető.

Szolgáltató fenntart magának minden jogot a weboldal, annak bármely részlete, és az azon megjelenő tartalmak, valamint a weboldal terjesztésének tekintetében.

Beszámítási tilalom


A Szolgáltató követeléseivel szembeni ellenkövetelés beszámítása kizárt, kivéve, ha ilyen beszámítást kifejezetten egyedi esetben számszerűen írásba foglalva a Szolgáltató elfogad.

Szerződéses kötelezettségek teljesítése alóli felmentés


Egyik fél sem felel a Szerződésben foglalt kötelezettség teljesítéséért azon esetekben, amikor a felek érdekkörén kívül eső elháríthatatlan esemény merül fel. Ilyen körülménynek tekintendő például: természeti katasztrófa, tűz, áradás, hatóság rendelkezése, szükségállapot, lázadás, polgárháború, háború, pandémia, sztrájk, tüntetés vagy hasonló munkabeszüntetés, közlekedési, illetve egyéb üzemzavarok, nyersanyaghiány.

Ha Vis Maior esemény miatt a szünetelés időtartama meghaladja a két hónapot, bármelyik Fél jogosult a Szerződést azonnali hatállyal felmondani, illetve a szerződéstől elállni.

Vis Maior Esemény bekövetkezte esetén az érintett Fél köteles a másik Felet írásban értesíteni.

Adatvédelem


A Felhasználó adatait a Szolgáltató az adatvédelmi jogszabályoknak megfelelően tárolja és kezeli. A weboldal látogatóinak az űrlap kitöltése folyamán meg kell adniuk adataikat (név, cím, telefonszám, e-mail stb.). A weboldal használata során a Szolgáltató a rendelkezésére bocsátott személyes adatokat bizalmasan kezeli. Vevő kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a Szolgáltató a szerződéskötés során közölt személyes adatait a Szerződés teljesítése céljából kezelje.

Részletes Adatvédelmi Tájékoztatónkat a hrkozpont.hu oldalon találja, melynek elfogadása a rendelés és a regisztráció leadásának feltétele!

A weboldal böngészése folyamán technikai információk kerülnek rögzítésre statisztikai célokból (IP cím, látogatás időtartama, stb.).

A szolgáltatás igénybevételéhez cookie-k engedélyezése szükséges. Amennyiben nem szeretné engedélyezni a cookie-k használatát, letilthatja az oldalon található cookie kezelő segítségével. A cookie-k tiltása esetén a szolgáltatás bizonyos elemei csak részben, vagy egyáltalán nem használhatóak. A cookie egy olyan fájl, amelyet a szerver küld a felhasználó böngészőjének, és amelyet a felhasználó számítógépe tárol. A cookie-ban személyes adat nem kerül tárolásra.

A weboldal böngészése folyamán biztosított hírlevél feliratkozás és űrlap kitöltés során megadott adatokat a Szolgáltató bizalmasan az Adatvédelmi Tájékoztatóban foglaltak szerint kezeli.

Az online ügyfélszolgálati portál használatának befejezése


A weboldal üzemeltetése visszavonásig történik, a Szolgáltató jogosult az online ügyfélszolgálati portál használatának lehetőségét bármikor általánosan meghatározni. A meglévő szerződések teljesítésének kötelezettsége változatlan marad.

Az Általános Értékesítési és Szállítási Feltételek módosítása


Az Általános Értékesítési és Szállítási Feltételek rendelkezései a Szolgáltató részéről bármikor módosíthatók, az ilyen változásokat a hatályba lépésüket megelőző 15 napon belül a weboldalon BLOG formájában kell ismertetni.

Felhasználó, amennyiben belép a Szolgáltató által üzemeltetett weboldalra, vagy annak tartalmát bármilyen módon olvassa az ÁSZF-ben foglaltakat magára nézve kötelezőnek ismeri el. Amennyiben a Felhasználó nem fogadja el a feltételeket, nem jogosult a weboldal tartalmának megtekintésére.

Egyes rendelkezések érvénytelenné válása


Ha az Általános Értékesítési és Szállítási Feltételek egyes rendelkezései érvénytelenné válnak, ez nem érinti az Általános Értékesítési és Szállítási Feltételek fennmaradó rendelkezéseinek hatályát. Az érvénytelen, vagy elfogadhatatlan rendelkezés helyébe olyan rendelkezés lép, amely szándékában és gazdasági célját tekintve leginkább megfelel az érvénytelenné vált rendelkezésnek. Ez a szabályozás érvényes értelemszerűen a szabályozási hiányosságokra is.

Irányadó jog, teljesítési hely és joghatóság


Az értékesítési és szállítási feltételekre, valamint az összes Szolgáltatóval megkötött megállapodásra a magyar jog irányadó, azzal, hogy a weboldalon történő vásárlást az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény szabályozza.

A jelen szerződéses viszonyból eredő vitás kérdésekben a Pp. szerint illetékes bíróság jár el.

Nullam quis risus eget urna mollis ornare vel eu leo. Aenean lacinia bibendum nulla sed 

Join our newsletter and get 20% discount
Promotion nulla vitae elit libero a pharetra augue